HomeSlavernijAbraham Johannes / Accra Doura

Reacties

Abraham Johannes / Accra Doura — 16 reacties

 1. Dit is wat ik ervan kan lezen:

  (pagina 1)
  Certificeer ik ondergeschr. bij dezen
  tot re quisiti van een iegelijk, die
  het zoude mogen aengaan, dat de
  Neger Accra Dourra, den welken
  ik ondergeschr. in den jaere 1742
  heb gekocht op del Mina en van
  daar in 1750 mede naer Holland
  gebracht ten einde mij op de ’t huis
  reize en te gelijk de usantien van
  Nederlant wat te leeren, om aldus
  in zijnen dienst wat bequamer
  te worden mij onderschr. onop
  houdelijk heeft verzocht en gebeden.
  Ik als zijn Heer en Eigenaar hem
  Accra Dourra wilde begunstigen
  en beschenken met zijne vrijheit,
  vermits hij Dourra heeft die jaeren
  van bestendigheit, de kennis van
  leezen en schrijven, de Nederlant
  sche manieren van dienen, de
  kennis van de religie, negotie en
  Lantbou, zich … genoegzaam
  te bezitten en machtelijk te wezen
  om zijn eigen brootwinning en het
  fortuin in de werelt te kunnen
  bekomen, door alle welke mij
  … en beweegredenen bij mij
  Onderschr. overdacht tot …
  … van onwilligen dienst, tot
  voortzetting van ’t bij hem inge…
  fortuin, en het …

  (pagina 2)
  zijn 10 jaerigen dienst, ik mij heb
  laeten bewegenn zijn beden te con
  senteeren, gelijk de zelve ben in
  stemmende bij dezen.
  Waerom ik die voorz. Accra Dourra
  van heden af verklaere te worden
  ontslagen van de Heerschap
  die Ik op hem zedert den
  inkoop tot heden op hem had
  gehadt, consenteerende …
  zelven met zijne bagage tot ..
  van zijn oogmerk van hier is
  vertrokken, … hij goet…
  … zal onder speciale prosesten
  tegen alle schade, die den …
  van heden … om mijnen naam
  of crediet naer dezen zouden
  mogen komen te maeken …
  al het welk alle en een …
  die deze zullen moeten zien, zich kunnen
  reguleren, in kennis …
  waerheit deze bij mij onderschr.
  gegeven en getekent. In Baarn
  8 Feb 1754
  was getekent Huibt van Rye
  Copi der … … van D
  van Benthem
  Op verzoek van eenen Dora, sijnde een Ne
  ger van geboorte verklaere ik onder
  geschreevenen, dat hij onder mijne leerlingen
  de … van Baarn 4 a vijfmaal mede is
  ge…. , bevond dat hij heeft een …
  bevatting van den chr. Godsdienst had en
  hope dat hij daerin door naarstigheit
  verder mogen vorderen en dat een een
  ieder, dewelke dit ons getuigenis …
  hem daer in de behulpzaemen …
  Baarn 21 Feb (onder…) quod …
  1753 Adr. Van Benthem
  pred. te Baarn en
  E…

  (pagina 3)
  Dat dees Neger hem hadde ver
  zocht, om hem verder in den
  Christelijken godsdienst te onder
  wijzen, en eene sterke begeerte ge
  toont, om tot een Lid dezer Ge
  meente aengenomen en toegelaeten
  te worden tot den kerkgen doop
  en het gebruik van des H Avont
  mael, dat hij hem daerom had
  onderzocht en bevonden, dat
  den … ad testate van den
  Predikant van Bentheim naer
  waerheit was, het welk hem
  aengespoort heeft, van dezen
  Neger geduurigh aen zijn huis
  te laeten komen ter bevorde
  ringe van zijne kennis in de verbor
  gentheden van Gods Konigrijk;
  Ja der zelven voorleeden jaer en
  in dit jaer te voegen bij die geenen,
  die weekelijks aen zijn huis komen,
  om zich bequaam te laeten maeken
  tot de belijdenis van het christelijk
  geloof en in het gebruik van des H
  Tafel, dat die Neger …

  (pagina 4)
  dat het der vergaderinge en der
  ganscher gemeente bekent is
  dat hij heeft in twee openbare
  … dien Neger in
  tegenwoordigheit van eenige
  Leden des K… , en van eene
  meer dan gewoone bijeenkomst
  der toehoorderen hadde onder
  vraagt in de grondwaerheden
  van het Evangeli; dat deze
  boven verwachting hadde geantwoord
  en een algemeen goet genoegen
  gegeeven; ja dat daer door
  bij … Leden der Gemeente
  verwekt was eene zucht, dat die
  Neger tot hunne Gemeenschap
  wierde gebracht en zijne be
  geerte vervult;
  waerop D.. van Wena verder
  den Kerkenraet verzocht, om
  deze ongewone zaak in des …
  weeze in overweginge te neemen
  den Kerkenraet hetzelve met de
  uiterste vergenoeginge en blijschap
  gehoort hebbende, heeft dit
  rijpelijk overdacht, en waren
  allen van oordeel, dat men hem
  tot een Lid dezer gemeente …
  … neemen, en hem op eene
  plechtige belijdenis de tekenen en
  zegelen van Gods wederbaerende en
  versterkende Genade bezorge,
  en om dat op eene bevoeglijke
  wijze ten uitvoeringe te brengen
  heeft men vastgestelt, dat de
  Neger in de eerstkomende de

  (pagina 5)
  Dourra geheten, nadat hij zijne
  en ontslagen van zijnen dienst bij zijnen
  Heer bekomen hadde, zig in
  deze stad heeft opgehouden, om zijn
  eigen broot te winnen, en eene
  vuurige begeerte getoont …
  om zig verder in godsdienst
  wiens beginselen hij reeds ontvangen
  hadt, te laten oeffenen, en tot be
  lijdenis des christelijken geloofs be
  kwaam te maken, dat hij ten
  dien einden, niet verzuymt heeft
  zig te bedienen van den bereitwil
  ligen dienst van onzen zeer ge…
  en beminden D. van Wena, die
  hem een gansch jaar onderwezen
  en tot die kennis der goddelijke
  verborgentheden heeft gebragt, …
  hij daar van eenige reyzen openbaar
  in de Kerk voor een buiten … van
  getal der toehoorderen heeft gegeven
  en eindelijk volgens … des
  Kerkenraats de belijdenis des geloofs
  op den 19 Feb 1754 in den Schoot der
  Gemeente heeft nedergelegt; en
  daar op den volgenden zondag …
  den … door welgemelden
  onzen geliefden D.. van Wena
  is gedoopt en genaamt Abraham
  Johannes, bij welke gelegentheit
  zijn Weleerw. in de tegenwoordig
  heit van eene groote schaer …
  gepasten en netten kerk mede …
  … Hand. 8:

  • Ik zie nu net dat ik pagina 5 per ongeluk overgeslagen was: ik vond het al ze vreemd dat de tekst niet aansloot.
   Dit stuk moet er dus nog tussen:

   (pagina 5)
   299
   openbare catechisatie van
   Dus van Wena in de tegenwoordig
   heit van de Leden des Kerkenraets
   beproeft wierde, en hij de belijdenis des
   geloofs in den Schoot der
   Gemeente nederlage; en dat dan
   den volgenden zondagh daer
   aen na den middag bij wanneer
   Dus van Wena moest prediken,
   de heilige doop aen hem bedient
   wierde, het welk van al de tegen
   woordigheden met toewens
   schinge van gods bijstant en
   zegen besloten is.
   Extraordin. Kraet den 29 Febr
   absent Dus van De… en Willem de Lange
   en Boudewijn de Leen …

   Nadat de gemelde Neger zijne
   geloofsbelijdenis in de …
   … catechisatie, met buitengewoone
   plechtigheit verricht in de tegen
   woordigheit van de Leden des
   Kerkenraets hadt afgeleght voor
   eene groote vergadering; heeft zijn
   doop zijn voortgang gehadt en
   en is hij in de presenti van eene
   groote schaer van menschen
   heden zond. den 29 Februari
   gedoopt, en genoemt op zijne
   begeerte Abraham Johannes,
   ook is ge…, om van dit
   zeltzaem geval kennis aen t gemeen
   in den Boekzaal te geeven
   op deze wijze woordelijk luidende;
   De kerkenraet van Weesp heeft zig
   verplicht gevonden te adverteeren,
   dat een Afrikaner Moor, Accra

 2. De eigenaar van Accra Dourra heette: Huibert van Ryk (Rijk). Op de pagina’s die jij opgaf was zijn naam niet zo goed leesbaar: ik dacht: van Rye.
  Maar zijn naam is wel goed leesbaar op de bladzijde net vOOor de 6 die jij opgaf:

  https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31169-27336-85?cc=2037985&wc=M5P6-SPD:382016901,382020101,954373101

  Ook de naam van de predikant is hier goed leesbaar: “van Deventer”.
  Ik kon de naam niet goed lezen op pagina 5. Het wordt dus:

  Extraordin. Kraet den 24 Febr
  absent Dus van Deventer en Willem de Lange

 3. Hartelijk dank!
  Ik twijfelde of die pagina erbij hoorde. Alles is nu ook aangepast op de Drive. Nu ga ik op zoek naar Huibert van Ryk!

 4. ivm met Huibert van Rijk vond ik nog hetvolgende:

  op de website van de universiteit van Leiden (Colonial Collection) staat een boek ivm Capitein: een Afrikaan die aan de universiteit in Leiden studeerde en nadien terugkeerde naar zijn vaderland, waar hij predikant was in Delmina.
  In het boek staat ook een passage over Huibert van Rijk. Van Rijk was in die jaren in dienst van de compagnie en verbleef in Delmina:

  “””””
  Het kan niet ontkend worden dat de “bediendens” – de ambtenaren in dienst van de Compagnie – hem [Capitein] menigmaal grof behandelden. Hoe zouden ook deze blanke kolonisten respekt hebben voor zulk een Afrikaanschen Moor, al had hij in Europa zijne opleiding genoten! Onder hen was het vooral de fiscaal Huibert van Rijk, die zoowel in het publiek als in tegenwoordigheid van de leden van de kerkeraad, op eene verachtelijke wijze over den predikant en des godsdienst sprak en durfde beweren: “dat hy niets anders dan uyt nieuwsgierigheid in de kerk kwam”. Hij schold de leden van den raad voor schelmen uit en wenschte wel de geheele wereld te kunnen bedriegen.
  Op den 18den maart 1743 gaf Directeur-Generaal De Petersen bij gelegenheid van zijnen geboortedag een vroolijke maaltijd aan den raad en “de verdere Heeren en Messieurs, om de vriendschap te cultiveeren”. Na afloop bleven sommigen nog wat napraten en onder hen: de fiscaal Huibert van Rijk en de predikant Capitein. De fiscaal begon te zwetsen, dat hij de kerk alleen uit nieuwsgierigheid bezocht en “verder ongerijmde expressien” meer, ja hij wenschte wel, “dat hij de geheele weereld konde k…n (’t geen in civielder term gezegt is: bedriegen), en dat hij alsdan zulks niet zoude nalaaten”. En dat alles werd in tegenwoordigheid van Capitein gezegd.
  Deze van Rijk, een bon-viveur van de echte soort, had veel van het klimaat te lijden, inzonderheid van het “ongesonde saisoen” van 1745, waarin de langdurige regens en de mist de lucht dermate infecteerden, dat “de natuurlyke en nodige transpiratie van de mensch verhindert (wert)”. Herstelden de meeste Europeanen “met quackelende siektens” De Rijk’s kwaal verergerde zoodanig, dat hij 14 Februari 1747 wegens gezondheidsredenen om ontstlag vroeg. Hij werd gekweld – zoo schreef hij – met “dolle koortzen en krankheeden”, die “van dat effect sijn geweest, dat deselve het blootleggende zeenuwengespan hebben doen aangrypen, en na onlydelyke pynen al myne verdere kragten hebben benoomen, met een paar lamme en beroerde armen en handen laate leggen, onmagtig tot iets, dan om nagt en dag te aanschouwen de instrumenten waarmeede ik God, mijn evenmensch en myselven moet verheerlyken, als twee doode klompe vlees voor my te zien leggen, dat nog het chagrinanste van alles is”. De chirurgijns hadden hem aangeraden van klimaat te veranderen, om “nieuw voedsel en circulatie van sappen te krygen”. Door deze ziekte werd zijn humeur nog prikkelbaarder en luchtte hij zijne booze buien op den predikant.
  “””””

  Blijkbaar is hij dus nadien in 1750 terug naar Nederland gekomen en heeft hij Accra Dourra meegenomen.

 5. Bij het Utrechts Archief vond ik ook nog dit:
  Akte van scheding van boedel van Huibert van Rijk en zijn echtgenote Anna Catharina Smit, van 26-01-1770. Huibert was toen al overleden.
  Zo heb je al meteen de namen van hun kinderen.

  34-4.U230a009 B. SLUYTERMAN
  Notariële akte Scheiding – van de boedel van + Huybert van Ryk en Anna Catharina Smitt
  Aktenummer: 9
  Datum: 26-01-1770
  Soort akte: Scheiding
  Notaris: B. SLUYTERMAN
  Samenvatting:
  van de boedel van + Huybert van Ryk en Anna Catharina Smitt
  Personen:
  Eerste Partij: Pierre Ader
  Onmondige kinderen + Huybert van Ryk en Anna Catharina Smitt:
  Tweede Partij: Hubertus Henricus van Ryk
  Tweede Partij: Adriana Antonia Jenetta van Ryk
  Tweede Partij: Geertruyda Johanna Wendelina van Ryk
  Tweede Partij: Maria Henrietta Cathrina van Ryk
  Tweede Partij: Anna Belia van Ryk
  Tweede Partij: Hera Elisabeth van Ryk
  Voogd: Johannes Swygelman
  Voogd: Floris Brinkman
  Verwijzingen:
  schuldbekentenis d.d. 22-8-1765 voor notaris S. Dorper te Amsterdam schuldbekentenis d.d. 22-9-1766 voor notaris B. Sluyterman
  onroerend goed:
  dubbeld herenhuys, stallingen, koetshuys, erve en tuyn, groot 1/2 mergen – naar Anna Catharina Smitt -; den Brink
  klyne huysinge tot een tuynmanswoninge c.a geapprorieerd;
  Bijzonderheden:
  Huybert van Ryk in leven afgetreden raad fiscaal over de
  Noord en Zuidkusten van Afrika en naderhand schout en
  gadermeester van Baarn en Ter Eem
  Toegangsnummer:
  34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
  Inventarisnummer:
  U230a009

 6. Huibert van Rijk moet al voor 1768 gestorven zijn want op 16-08-1768 hertrouwt Anna Catharina Smit in Baarn met Pieter ADER.
  Hun eerste kind, Pieter Matheus ADER, wordt een week na het huwelijk, op 24-08-1768 geboren.
  Anna Catharina SMITS overlijdt op 25-11-1801 in Alkmaar.

  Ik vond deze gegevens op internet. Je kan dus best nog even de originele akten checken om helemaal zeker te zijn.

 7. Huibert van Rijk zou op 28-03-1767 in Baarn overleden zijn.

  Zijn vrouw Anna Catharina Smit is op 20-11-1801 overleden te Alkmaar: ze was op dat ogenblik 71 jaar en 15 dagen oud, volgens haar overlijdensbericht in de krant (kan je op zoeken in Delpher: zoektermen “Smit Ader Alkmaar”.)
  Dit wil dus zeggen dat ze op 05-11-1730 geboren is, dochter van Henrik SMITS en Belia ARENTS of ARENDS.
  In Amsterdam geboren?

  Huibert moet dus een heel stuk ouder geweest zijn dan zijn vrouw, want ik vond ergens dat hij in 1737 al fiscaal in Delmina was.
  Huibert is rond 1750 teruggekomen naar Nederland. Ik denk dat hij dan een tijdje in Amsterdam gewoond heeft en daar met Anna Catharina SMIT heeft leren kennen en met haar getrouwd is.
  Vermoedelijk is hier ook hun eerste kind Hubertus Henricus VAN RIJK geboren.

  Nadien duiken Huibert en Anna Catharina op in Baarn en daar worden 5 dochters geboren:
  * Adriana Antonia Jannette, gedoopt op 12-01-1755 te Baarn.
  * Geertruijda Johanna Wendelina, gedoopt op 28-11-1756 te Baarn.
  * Maria Hendriette Katharina, gedoopt op 07-01-1759 te Baarn.
  * Anna Belia, gedoopt op 21-12-1760 te Baarn.
  * Heva Elisabeth, gedoopt op 31-12-1762 te Baarn.

  Huibert overleed in 1767. Hij zou dus best wel eens iets met de geschiedenis van Christiaan te maken kunnen hebben…

 8. Ja, ik ben heel benieuwd met welk schip hij terug gekomen is naar Nederland en wie daar aan boord waren. Al staat er bij Christiaan steeds dat hij rond 1750 geboren is. Dank je wel voor al je hulp! Het helpt enorm.

 9. De afrikaan op het schilderij van de gravin is niet Accra Doura!

  *Het schilderij is gedateerd 1754.
  Accra Doura was sinds 1742 “eigendom” van Huibert van Rijk, die hem vlak voor zijn doop op 29-02-1754 in Weesp zijn vrijheid gaf.

  *Het portret werd gemaakt door Rosine Mattieu Liscewska (geboren rond 1715 in Berlijn, overleden 1783 in Dresden).
  Op het ogenblik dat het portret gemaakt werden, verbleven de graaf van Gronsveld van Diepenbroick Impel nog niet in Weesp maar in Berlijn.
  Ze huwden in 1751. Hun eerste kind “Carel Anna Frederik” werd geboren op 22-10-1753 (Plaats van geboorte heb ik niet gevonden). Hun tweede kind, een dochter, “Amona Frederika” werd geboren op 24-11-1754 in Berlijn.
  Het portret is dus gemaakt toen het gezin in Berlijn woonde, door een kunstenaar in Berlijn.

  Maar wie is dan wel de afrikaan op het schilderij?
  Het antwoord is te vinden in de krant “Oprechte Haerlemsche Courant” van 05-02-1754 (zie Delpher). Hier lezen we:
  “BERLIJN (…) Sondag wierd in de Parochie-Kerk alhier een jonge Moor van 15 Jaaren, voorheen genaamd Cocquamar Crenequie, geboortig van de Kust van Guiné, en in dienst van zyne Excellentie den Heer Graaf van Gronsfeld, Extraordinaris Envoyé van de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, na voorafgedaane Geloofs-Belydenis, plechtelyk gedoopt, en verkreeg ten overstaan van gemelde zyne Excellentie en den Koninklyken Staats. Krijgs. en Dirigeerende Minister, mitsgaders Opper. Appelations. Gerechts. President, den Heer Graaf van Reus, – als peters, de Naamen van Willem Philip Frederik; hebbende reeds derdehalf Jaar by zyne Excellentie in Dienst gestaan.

  De afrikaan op het portet van de gravin is dus niet Accra Doura maar: “Cocquamar Crenequie” of “Willem Philip Frederik”, geboren rond 1739.

  • Wat een geweldige vondst! Dank je wel. Ik ga dit in een apart blog schrijven. Er was al twijfel vanwege het jaartal. Nu weer veel meer bekend. Ik ga het ook doorgeven aan het museum in Weesp.

  • http://drentsarchief.nl/onderzoeken/archiefstukken?trefwoord=Gronsfeld&mivast=34&mizig=210&miadt=34&micode=0185&milang=nl&mizk_alle=Gronsfeld&miview=inv2

   Hier staat het gezin van de Graaf.
   III. Bertram Philipp Sigismund Albert rijksgraaf von Gronsfeld-Diepenbrock, heer van Wijngaarden, 1715-1772, gezant van de Republiek, geheimraad van prins Willem V, president van het College ter Admiraliteit van Amsterdam;
   tr. 1751 Amoena Sophia Frederica rijksgravin zu Loewenstein-Wertheim-Virneburg, mederegerend gravin van Limpurg-Sontheim, 1718-1779 (tabel 23, generatie I.4).
   Uit dit huwelijk:
   1. Carel Annas Hendrik Frederik rijksgraaf van Gronsfeld-Diepenbrock, 1753-1796.
   2. Amoena Sophia Frederica rijksgravin van Gronsfeld-Diepenbrock, 1754-1832;
   tr. 1780 Walraven Robbert Evert baron van Heeckeren van Waliën, ovl. 1833.
   3. Louise Maria Anna Christina Sophia rijksgravin van Gronsfeld-Diepenbrock, 1755-1803;
   tr. 1775 (echtscheiding 1779) Georg rijksgraaf von Münster tot Meinhövel, ovl. 1801.
   4. Johann Bertram Arnold Sophus rijksgraaf van Gronsfeld-Diepenbrock, 1756-1805;
   tr. 1791 Frédérique Maria Carolina rijksgravin zu Loewenstein-Wertheim-Virneburg, 1766-1830 (tabel 23, generatie III.1).
   5. Frederik August Jacob Sigismund rijksgraaf van Gronsfeld-Diepenbrock, 1758-1801;
   tr. 1796 Wilhelmina Charlotte Amalia Louise rijksvrijvrouwe von der Horst, 1764-1815.
   6. Wilhelmina Charlotte rijksgravin van Gronsfeld-Diepenbrock, 1759-1771.

 10. Hetzelfde artikel staat ook in de “Leeuwarder Courant” van 09-02-1754:
  hier staat “Cocquama” ipv “Cocquamar”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>