Op de informatie en afbeeldingen van deze website https://www.hoeheettechristiaan.nl en de bijbehorende Google Drive rust een auteursrecht.
Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder Annemieke van der Vegt.

Een verzoek tot toestemming dient bij Annemieke van der Vegt, voorafgaand aan enig gebruik of verwijzing, vooraf middels een email aan info@hoeheettechristiaan.nl te worden ingediend. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Annemieke van der Vegt en de door haar gestelde voorwaarden mogen gegevens van deze website zoals hiervoor vermeld, gebruikt worden.

Tegen iedere vorm van overtreding van dit auteursrecht behoudt Annemieke Van de Vegt zich het recht voor haar positie in rechte te verdedigen en juridische stappen te ondernemen ter bescherming van haar auteursrecht.
Alle rechten voorbehouden.