Brief Christiaan van der Vegt aan Z.M. Koning Willem I, Weesp, ongedateerd [juni 1816].

[p. 1]

[notitie ontvanger:] No. 75 B 23 J[un]o 1816.

“Aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prinse van Orange en Nassau, Groot Hertog van Luxemburg &c. &c. &c.

[notitie ontvanger:] Exh. 26 Sep[tember] 1816 No. 75.
Geeft met den onderdanigsten eerbied te kennen de ondergetekende Christiaan van der Vegt, geboortig aan de kust van Guinée en thans wonende te Weesp dat Hij Suppliant, na bevorens te zijn in dienst geweest van hare Koninklijke Hoogheid Mevrouwe den princesse Douairière Frederika Louisa Wilhelmina van Brunswijk; de bedieningen heeft waargenomen van pluimgraaf der stedelijke zwanendrift en lantaarnopsteker der stad Weesp; dat tijdens het Fransche Bestuur het houden van stedelijken zwanendriften gesupprimeerd zijnde en vervolgens ook iemand anders tot den post van lantaarn opsteker zijnde benoemd, hij suppliant hierdoor van beide bedieningen is ontzet geraakt.

[D]at aan hem suppliant nog zedert 12 augustus 1811 wegens zijn voornoemde bedieningen van de Stad Weesp is competeerende Honderd Agttien guldens en negentien stuivers.

Dat aan hem suppliant naar Uwer Majesteit gunstige dispositie op zijn vorig request, door Heeren Burgemeesteren is geïnformeerd er thans geene bediening vacant waartoe hij suppliant uit hoofde zijner gevorderde Jaren in staat is.

[p. 2]

Eindelijk dat hem Suppliant, [doorgehaald: naar Uwer Majesteits gunstige dispositie] thans geene middelen overig zijnde tot subsistentie voor zijn ongelukkig en verarmd Huisgezin, hij gaarne in enig emploi, waar het ook zoude mogen wezen, te worden geplaatst en de hem van de Stad Weesp nog competeerende gelden te ontfangen.

Om alle welke redenen hij ondergetekende de Vrijheid neemt zig hiermede andermaal te keeren tot Uwe Majesteit, eerbiedig verzoekende het dezelve goedgunstig moge behagen hem met eenige bediening, hetzij hier of elders, te willen favoriseeren, en, (zoo mogelijk) de uitbetaling van het hem alsvoren nog compterende te willen beveelen.

’T welk doende &c.
(get.) Christiaan van der Veght

Adres aan
Christiaan van der Vecht
Op de Grobbe
te Weesp”


Reacties

De Tweede Brief van Christiaan — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>